Vlastnícke právo informácií uvedených na stránke

Vlastníkom obsahov, uvedených na internetovej adrese rovitex.hu je spoločnosť ROVITEX HUNGÁRIA Kft. Informácie, uvedené na internetovej stránke môže ktokoľvek bez obmedzenia čítať, uložiť si ich na svojom počítači, alebo vytlačiť, za účelom neskoršieho prehliadania alebo výkladu. Je však zakázané bez súhlasu vlastníkov autorských práv ďalej zužitkovať informácie, uvedené na stránke, akoukoľvek formou ich zmeniť a zobrazovať bez súhlasu.  Spoločnosť ROVITEX HUNGÁRIA Kft. si ako príjemca užívacích práv vyhradzuje všetky ďalšie práva súvisiace s uvedenými materiálmi, v prípade potreby tieto svoje práva uplatní aj súdnou cestou.

Osobnostné právo a ochrana údajov

Internetová stránka rovitex.hu počas svojej činnosti všetkými dostupnými prostriedkami chráni osobnostné práva svojich návštevníkov a klientov, dodržuje nariadenia Občianskeho zákonníka a zákona LXIII. Z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov verejného záujmu.  E-mailová adresa, zadaná počas registrácie, je tajná, s výnimkou prípadu, keď užívateľ zvlášť žiada, aby bola uverejnená a komukoľvek prístupná. Spoločnosť ROVITEX HUNGÁRIA Kft. v takomto prípade neberie žiadnu zodpovednosť za zneužitia, súvisiace s e-mailovou adresou. Spoločnosť ROVITEX HUNGÁRIA Kft. si vyhradzuje právo posielať na e-mailovú adresu, zadanú pri registrácii, informačný spravodaj o správach a službách, poskytovaných samotnou spoločnosťou a jej partnermi. O návštevnosti rovitex.hu vypracúvame štatistiku, za účelom neprestajného vývoja stránky. Spoločnosť ROVITEX HUNGÁRIA Kft. prehlasuje, že žiadnym spôsobom nezneužije údaje, ktoré jej boli poskytnuté.

Internetové odkazy

Ktokoľvek môže bez obmedzenia umiestniť na svojej webovej stránke internetový odkaz na rovitex.hu. Bez písomného súhlasu spoločnosti ROVITEX HUNGÁRIA Kft. je prísne zakázané ktorúkoľvek stránku rovitex.hu uvádzať ako zarámovanú aplikáciu iných webových stránok, pôsobiacu ako súčasť vlastnej stránky. Spoločnosť ROVITEX HUNGÁRIA Kft. a nezávislí poradcovia, zodpovední za obsah a vývoj stránky, sa dištancujú od prípadov, v ktorých je internetový odkaz na rovitex.hu umiestnený na stránkach s obsahom, líšiacim sa od ich zámerov, alebo na stránkach s obsahom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi.